dżusta

380 tekstów – auto­rem jest dżus­ta.

Nie udźwig­niesz ciężaru życia nie przechodząc pełne­go tre­nin­gu pod­nosze­nia się po porażkach. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 8 września 2016, 12:08

Czym by się tu dzi­siaj ze światem podzielić...? Może po pros­tu uśmie­chem :) 

myśl
zebrała 8 fiszek • 29 października 2015, 01:00

Le­piej po­pełniać swo­je błędy niż ko­piować cudze sukcesy. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 5 lipca 2015, 18:15

Na­wet w naj­dosko­nal­szym związku zdarzają się dni gdy jed­na z osób czu­je się sa­mot­na...co wte­dy zro­bić? Złościć się, smu­cić, płakać? Nie, uświado­mić so­bie, ze to nic złego...przej­dzie...i zno­wu poczu­jesz,że ta dru­ga oso­ba zna Two­je myśli i jest całym Twoim światem... 

myśl
zebrała 7 fiszek • 1 lipca 2015, 00:51

Niektóre mias­ta można po­kochać tyl­ko na piechotę... 

myśl
zebrała 5 fiszek • 24 maja 2015, 20:05

Sza­nuj ludzi, którzy na Twoją szcze­rość od­po­wiadają zro­zumieniem i wyrozumiałością. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 25 marca 2015, 21:05

Niektórzy próbują tak żyć aby nic ich nie zas­koczyło...Ich pla­ny stają się wte­dy ważniej­sze od sa­mego życia... 

myśl
zebrała 6 fiszek • 1 stycznia 2015, 04:04

To mężczyz­na po­winien oba­wiać się zdra­dy, nie ko­bieta...to, że po­pat­rzy na ładną ko­bietę nic nie znaczy...gdy ko­biecie spo­doba się in­ny mężczyz­na idą za tym emoc­je, myśli, uczucia... 

myśl
zebrała 14 fiszek • 18 czerwca 2014, 16:40

Gwa­ran­cje przyj­muj tyl­ko w skle­pie obuw­niczym...przyj­mo­wanie ich w życiu jest oz­naką Two­jej naiwności... 

myśl
zebrała 6 fiszek • 30 maja 2014, 14:25

Choćbyś tkwił po sa­me uszy w bag­nie to pa­miętaj, że nig­dy nie jest za późno na zmianę na lepsze! 

myśl
zebrała 2 fiszki • 30 maja 2014, 14:25

dżusta

I am who I am :)

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

dżusta

Użytkownicy
C D E
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

1 października 2016, 23:50Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st Nie udźwig­niesz ciężaru życia [...]

8 września 2016, 12:12natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Nie udźwig­niesz ciężaru życia [...]

8 września 2016, 12:11dżusta sko­men­to­wał tek­st Życie ma sens do­piero, [...]

11 września 2014, 15:32Sienki sko­men­to­wał tek­st Są dni gdy nie [...]